RODO

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Chronimy Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych i starannie dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych otrzymanych przez firmę: Profisport Tomasz Smolnik z siedzibą w Katowicach ul. Podleska 89y mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie: https://profisport.com.pl/

W związku z powyższym, chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Dane osobowe to informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie, przykładowo: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Profisport Tomasz Smolnik z siedzibą w Katowicach ul. Podleska 89y zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością.
W szczególności przetwarzamy Państwa następujące dane:
– imię i nazwisko,
– data urodzenia,
– numer kontaktowy,
– adres e-mail,
– dane medyczne,

Administratorem danych osobowych jest firma: Profisport Tomasz Smolnik z siedzibą w Katowicach ul. Podleska 89y, NIP: 6452162603, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, mająca swoje biuro pod adresem: 40-627 Katowice, ul. Wesoła 7 , tel. 697 852 693

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Administratora danych osobowych, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@profisport.com.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
-dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
-dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
-dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
-jeżeli zajdzie taka potrzeba, dla celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich;
przykładem takich aktywności jest:
-przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
-dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z osobą wypełniającą formularz i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe podane przez osobę wypełniającą formularz w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy spółki oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz spółki usługi wewnętrzne (np. usługi IT).

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie spółki i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Administratora do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do Administratora, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:
-w zakresie realizacji zawartej ze spółką umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
-w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
-do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Przede wszystkim gromadzone przez Administratora dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (klienci, pracownicy, współpracownicy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w korespondencji e-mail lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro Administratora). Administrator przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.